• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
               ÇORUM AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU          

Tüzüğümüz

FEDERASYONUMUZUN TÜZÜĞÜ DİĞER KULÜPLER ÖRNEK OLARAK KULLANABİLİR

ÇORUM AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU GENEL BAŞKANLIĞI
      4 . Maliye Sok. Işıl Apt .B Blok Kat: 2 No: 15
      Tel: (0 364 ) 2249845
      Faks: ( 0 364 ) 2255212


ÇORUM AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU ANA TÜZÜĞÜ;
 
MADDE :1 FEDERASYONUN ADI : Federasyonun adı ‘ ÇORUM AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU ‘ dur.
Kısaca adı : Çorum ASKF dir.
MADDE : 2 FEDERASYONUN MERKEZİ : Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun merkezi Çorum dur.
MADDE :3 FEDERASYONUN AMACI :
a- Kulüplerin kaynak ve güçlerini birleştirerek ortak kullanılabilecek saha ve tesisler ile sporla ilgili sandıklar veya işletmeler kurmak , malzeme temin etmek, spor yayını çıkarmak
b- Kulüplerin yönetici ve sporcularının daha iyi yetişmesini sağlamak amacı ile eğitim semineri ,panel ,sempozyum ve toplantılar düzenlemek , veya bu tip etkinliklere katılımı sağlamak
c-Kulüplerin problemlerinin çözümü için yardımcı olmak
d-Amatör sporun gelişmesi ve yetenekli amatör sporcuların Türk Sporuna kazandırılması için gerekli ilgi ve desteği sağlamak
e-Benzer kuruluşlarla federasyonun amacı doğrultusunda platform,birlik, v.b. oluşturmak.
f- Avrupa birliği ,Dünya bankası, v.b. uluslar arası kuruluşlar nezdinde Federasyonun amaçları doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunarak projeler hazırlamak,hibe ,kredi, fon v.b gibi kaynaklardan yararlanmak
g-Federasyonun amaçları doğrultusunda federasyon ve üye kulüpler adına sponsor kuruluşlarla işbirliği yaparak kaynak yaratmak.
h-Kulüplere gelir kaynağı bulmaya çalışır. Maddi ve ayni yardım yapar, bunun için yarışma müsabaka, gece ,sergi düzenler ,2954 sayılı Türkiye radyo ve Televizyon kanununun 4. maddesi gereğince yayın çalışmaları yapar.
k-Her kademedeki öğretim ve eğitim kurumları ile işbirliği yapar, Beden eğitimi ve spor konusunda araştırmalar yapar. Görüş ve önerilerinin yetkililere aktarır.
l- Sporda Demokrasinin gelişmesine yardımcı olur. Şiddetin engellenmesi için gayret gösterir.
MADDE :4 ÜYE OLMA KOŞULLARI: Her türlü yasal görevlerini yerine getirmiş Yürürlükteki dernekler yasası ile Gençlik spor Genel Müdürlüğü veya yetkili kuruluşların yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak spor yapmak ve yaptırmak amacı ile kurulan ve bu konudaki uygunluğu Genel Müdürlük ve ilgili kuruluşlarla onaylanan kulüpler Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna üye olabilirler.
MADDE :5 ÜYELERİN HAK VE GÖREVLERİ : Kulüplerin Federasyonumuza üye olabilmeleri için Olağan ve olağanüstü genel kurullarından karar almaları veya bu genel kurullarda Yönetim kurullarına yetki vermeleri gerekmektedir. Kulüpler bu kararlarını bir yazı ile Federasyona verirler. Federasyon Yönetim kurulu üye olmak isteyen kulüplerin yazılı başvurularını inceleyerek 15 gün içinde karara bağlayarak sonucu yazılı olarak ilgili kulübe bildirir. Üye kulüpler Federasyon tüzüğüne ve yönetmeliklere uymak zorundadır.
MADDE :6 ÜYELİĞİN SONA ERMESİ: Aşağıdaki belirtilen durumlarda kulüplerin federasyona üyelikleri sona erer.
1-Üye kulüplerin genel kurullarından alacağı çekilme kararının Federasyon yönetim Kuruluna yazı ile bildirilmesi gerekir.
2- Federasyon Ana Tüzüğüne aykırı tutum gerekçesi ile Onur Kurulunun teklifi ve Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile ,
3-Yazılı uyarıya rağmen mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen üye kulüplerin bu durum nedeni ile Federasyon yönetim Kurulunca alınan karar ile ,
4- Üye kulübün genel Kurulunun Fesih kararı alması ile,
5- Federasyon üyesi olan kulübün aynı veya değişik amaç taşıyan bir başka Federasyona girmesi veya yürürlükteki Dernekler yasasına aykırı hareket ve eylemlerde bulunması halinde Federasyon Yönetim kurulu Kararı ile,
6-Federasyon üyesi kulüplerden spor erdemliği ve Fair Play kurallarına aykırılığı alışkanlık haline getirenler Federasyon Yönetim Kurulu tarafından yazılı ihtar ve ikazlara rağmen aynı tutum ve davranışlarını devam ettirmeleri halinde Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
MADDE : 7 AİDATLAR Üye Kulüplerin Federasyona ödeyecekleri giriş aidatı (50) YTL dir. Her kulübümüzün yıllık aidatı ( 120) Yüz yirmi YTL dir. Her yıl için Yönetim Kurulu kararı ile değişiklik yapılabilir Bu tutarlar bir defada peşin olarak alınır.
MADDE :8 FEDERASYONUN ORGANLARI
A-Genel Kurul
B-Yönetim Kurulu
C-Denetim Kurulu
D-Onur Kurulu
MADDE 9 GENEL KURULUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ
a- Federasyon genel kurulunu üye kulüplerin en çok üçer delegesi oluşturur. Genel kurul üç yılda bir TEMMUZ ayında toplanır. Genel kurullara kulüp adına katılan delegeler ancak bir kulüp adına oy kullanırlar.
b- . Federasyonun o günkü başkanı ,yönetim kurulu üyeleri ,denetim kurulu asil üyeleri ve onur kurulu üyeleri Federasyon genel kurulunun doğal delegeleridir. Doğal delegeler hazırın cetveline alınmazlarsa yönetim kuruluna bir yazı ile baş vurarak hazırın cetveline kaydedilirler.
c- Genel kurulun günü ,yeri, saati, ve gündemi en az on beş gün önceden üye kulüplere elektronik posta gazete veya resmi yazı ile bildirilir. . .Genel kurul ,katılma hakkına sahip delegelerin en az yarıdan bir fazlası ile toplanır. .Çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. . Ancak bu toplantıya katılan delege sayısı Yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından aşağı olamaz. İlk ve ikinci toplantıların arası (7) yedi günden aşağı olamaz.
d- Federasyon başkan ve yönetim kurul üyeleri ,denetim asil üyeleri ile onur kurulu üyeleri o dönem için doğal delegelerdir. .Ancak bu delegeler ayrıca kulüp delegesi iseler yalnız bir yerden oy kullanırlar.
e- Delegeler genel kurula kendilerini tanıtıcı fotoğraflı ve geçerli kimlik belgeleri ile isimlerini içeren listeleri imzalayarak katılırlar.
f- Genel kurulda delegeler oylarını ancak kendileri kullanırlar.
g- Genel kurul toplantılarını yürütmek için bir Divan başkanı bir Divan başkan vekili ve bir sekreter üye genel kurula katılan delegelerce açık oyla seçilir.
h- Genel kurul toplantısının açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak,toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
i- Genel Kurul toplantılarını Yönetim Kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi açar.
j- Genel kurul,yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine,yönetim kurulunca olağan üstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu ,genel kurulu toplantıya çağırmazsa ;üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi ,üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
k- Kulüplerin genel kurula katılabilmeleri için üyelik aidatlarını zamanında ödemek ve delegelerini federasyona bildirmek zorundadırlar. . Genel kurul evrakları ,hazırın listesi yasal suresi içinde ilgili makama verildikten sonra gelen Genel kurula katılım talepleri karşılanmaz. . Bu durumda olan ve delegelerini bildirmeyen kulüpler genel kurulda temsil edilemez ve oy kullanamazlar.
l- Federasyon Yönetim Kurulu bir Başkan , bir Genel Sekreter ve (11) on bir üyeden oluşur. .Genel Kurul yönetim kuruluna (13) on üç yedeği ile birlikte gizli oyla (3) üç yıllığına seçilir.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Genel kurul yasalarda ve tüzükte gösterilen ve yerine getirilmesi zorunlu olan işleri görüşüp karara bağlar.
a- Tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip delegelerin 2/3 ünün hazır bulunması şarttır. .İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. .Ancak yönetim ve denetim kurulu asil üyelerinin iki katından aşağı olamaz. . Bu şekliyle tüzük değişikliği yapılır.
b-Genel Kurul Yönetim ,Denetim ,Onur kurullarını ve TASK Konfederasyonu üst kurul delegelerini gizli oyla seçer. .Bu kurulların raporlarını görüşüp karara bağlar. Yöneticileri ibra eder , veya haklarında dava açılmaları konusunda karar alır,yetki verir ,görevlendirme yapar.
c- Onur kurulu ve yönetim kurlunun kararlarına karşı yapılan itirazları görüşüp sonuçlandırır.
d- Yasalarda ve tüzükte yazılı konuların ve ilkelerin gerçekleşmesi yolunda yönetim kuruluna önerilerde bulunur.
e-Gelecek döneme ait bütçe taslağını yapar.
f- Taşınmaz malların satın alınması veya satılması için Yönetim kuruluna yetki verebilir.
g-Federasyonun gereğinde dağılmasına (Feshine ) karar verir.
MADDE :10 YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU ŞEKLİ GÖREVLERİ VE YETKİLERİ
a-Yönetim Kurulu ,Genel Kurulca üç yıl için delegeler arasından doğrudan seçilen bir Başkan ,bir Genel sekreter ve (11) on bir asil üyeden oluşur. Genel kurul yönetim kurulunun on bir yedek üyesini de seçer.
b- Genel Kurulda bir başkan ,bir genel sekreter ve yönetim kurulu üyeleri ,denetim kurulu üyeleri ,onur kurulu üyeleri oy pusulasına birlikte yazılabilir.
c- Doğrudan seçilen başkan genel sekreter ve yönetim kurulu asil ve yedek ,denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile onur kurulu üyeleri Genel kurulda gizli oy ve açık tasnifle seçilir. Yönetim Kurulu yedek üyelerinin sayıları eşit olursa sıralama için ad çekimi yapılır.
d- Genel kurulca seçilen yönetim kurulu en fazla on (10) gün içinde toplanarak üç başkan yardımcısı , bir genel sekreter yardımcısı mali sekreter ve yardımcısı bir eğitim sekreteri bir örgütlenme sekreteri ve gerekli sekreter oluşumunu kurar .
e- Yönetim kurulu başkanınca genel kuruldan sonra ilgili yasanın tanıdığı sure içinde organlara seçilen asil ve yedek üyeler ilgili yasanın öngördüğü şekilde valiliğe bildirilir.
f- Yönetim kurulu en az ayda bir kere , ayrıca başkanın veya altı üyenin başvurusu üzerine her zaman toplanır. .Arka arkaya üç kez toplantılara özürsüz katılmayan üyeler Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılırlar.
g- Yönetim kurulundan Genel başkan hariç herhangi bir nedenle ayrılanların yerlerine sırası ile yedek üyeler çağrılır. Genel sekreter ayrılması halinde yönetim kurulu arasından bir genel Sekreter seçimi yapılır.
h- Yönetim kurulunun toptan görevi bırakması yada yönetim kurulu üye sayısının yarıdan aşağı düşmesi halinde yedek üyeler dahil denetim kurulu genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırır. . Bu şekilde seçilen yeni organlar olağan genel kurul dönemine kadar görevde kalırlar. Başkanlık makamında her hangi bir nedenle boşalma olursa ,yönetim kurulu kendi arasından geçici başkanı seçer . Yönetim kurulu kararı ile başkan seçimi için en geç üç ay içersinde Olağan üstü genel kurula gidilir.
i- Kulüplerin isteklerini değerlendirir, federasyon için üç yıllık çalışma programı yapar kulüplerin araç gereç ,eğitim ,tesisler, spor yayını güvenlik , gibi konularda kulüplerin problemlerini çözmeye çalışır. Gerektiğinde yasalar içersinde ücretli kişi çalıştırabilir.
MADDE : 11 YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUM ŞEKLİ GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim Kurulu Federasyon işlerinin daha hızlı ve pratik yürütülmesini sağlamak üzere yönetim kurulunun verdiği yetki çerçevesinde faaliyet göstermek üzere Federasyon Başkanı , Genel sekreter , Başkan yardımcılarından birisinin katılımı ile (3) üç kişilik bir yürütme kurulu oluşur. Yürütme kurulu ayda en az iki kere toplantı yapar Alına kararlar ve yapılan çalışmalar yönetim kurulunun tasvibine sunulur. Yönetim kurulunun onaylamadığı kararlar geçersiz sayılır. Yürütme kurulunun toplantılarına Başkan veya başkan yardımcılarından birisinin katılması mecburidir.
MADDE : 12 GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
a- Gerçek ve tüzel kişilerle tüm kurumlar karşısında federasyonu temsil eder. b- Yönetim kuruluna başkanlık eder. Basına demeç verir,açıklamalarda bulunur, basın toplantısı düzenler,bu konularda yönetim kurulunun oluru ile başka bir üyeye yetki verebilir. .Bildirim ve basın toplantılarında Yönetim kurulunun olurunun sahibidir.
c- Federasyon adına çıkacak yayınların sahibidir.
d- Başkanın yokluğunda Yönetim Kuruluna Genel Sekreter başkanlık yapar. Başkanın yetkilerini kullanır.
e- Gelir ve gider belgelerini onaylar.
f- Yürütme Kurulu ve Başkanlar kurulunu yönetim kurulu kararı ile toplantıya çağırır.
MADDE :13 GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ
a- Federasyonun yazı işleri ve toplantılarının gündemlerini hazırlar.
b- Yazışmaların ve haberleşmelerin düzenli olmasını sağlar.
c- Diğer görevlilerin yetki görev ve sorumluluklarını Yönetim kurulu karar defterine işlenecek şekilde hazırlar. Yönetim kurulu ve Yürütme kuruluna sunar.
d- Başkan olmadığı zaman başkana vekalet eder.
MADDE :14 DENETİM KURULU OLUŞUMU
Federasyon Genel kurulunca üç yıl için seçilen (3) üç asil ve (3) üç yedek üyeden oluşur.
ÇALIŞMA ŞEKLİ VE GÖREVLERİ
Yönetim kurulunun çalışmalarını denetlemek üzere seçilen denetleme kurulu altı ayı geçmeden aralıklarla toplanır. Yönetim Kurulunun çalışmalarını gelir ve gider işlemlerini denetler. Dilek ve görüşlerini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. .Kurul bir hafta önceden koşulu ile dilediğinde denetleme yapabilir. .Denetim kurulu genel kurula sunulmak üzere denetim kurulu raporunu hazırlar.Denetim kurulu üyelerinden boşalma olursa sırasıyla yedek üyelerden çağırılır. Denetim Kurulu genel kuruldan sonra (10) on gün içinde toplanır,kendi aralarından bir başkan ,bir başkan yardımcısı seçer.
MADDE : 15 FEDERASYONDA İÇ DENETİM
Federasyonda Genel Kurul, Yönetim Kurulu,veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi , bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırıla bilinir. Genel Kurul ,Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kurullarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir. . Genel Kurul veya yönetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir. Veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
MADDE :16 FEDERASYONDA BORÇLANMA
Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olacağı gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. MADDE : 17 ONUR KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
a-Onur kurulu Genel Kurulca gizli oyla seçilen 3(üç asil ve (3) yedek üyeden oluşur.
b- Onur kurulu Federasyon tüzüğü ile belirtilen amaç ,yetki, ve esaslara aykırı davrananlar , Federasyon bütünlüğünü bozmaya çalışanlar ,tüzel ve manevi kişiliğini zedeleyen kulüpler yönetici ve delegeler hakkında:
1-Uyarma
2-Geçici olarak üyelikten çıkarma
3- Kesin olarak üyelikten çıkarma kararlarını Yönetim Kuruluna teklif eder . Geçici olarak üyelikten çıkarma suresi üç yıldan fazla olamaz. . Bu sure içinde kulüplerin vecibeleri devam eder. Onur Kurulu Yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.
MADDE : 18 GENEL KURULA BAŞVURMA HALLERİ
a-Üyelikleri federasyon Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen veya yönetim kurulu tarafından suresiz ihraçla cezalandırılan kulüpler genel kurula başvurabilirler.
b-yasalarca itiraz yolları belirtilen durumlar hariç Federasyon genel kurulunca verilen kararlar kesindir.
c-Onur kurulunca teklif edilen ve Federasyon Yönetim Kurulunca verilen ihraç kararları ancak Federasyon Genel kurulunda kaldırıla bilinir.
d- Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca federasyon Genel Kuruluna başvuran kulüpler yasalara uygun savunma hakkına sahiptir.
MADDE : 19 MALİ HÜKÜMLER
Federasyonun tüm mali işleri Mali Sekreter ve yardımcısı tarafından yürütülür. Federasyon Yönetim Kurulu üyesi olan kulüplere üye kulüp sporcusu ,idarecisi ve antrenörlerine gerektiğinde maddi yardımda bulunabilir. Bu yardımlar alınan yönetim kurulu kararına göre nakdi ve ayni olabilir. Bütçenin kullanımındaki yasal belgeler Başkan, Genel Sekreter , Mali Sekreter veya bunların yardımcıları tarafından imzalanır.
MADDE : 20 FEDERASYONUN GELİRLERİ
a-Üye kulüplerden alınacak giriş ve yıllık aidatlar
b-Yardım ve bağışlar
c-Sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirler
d-Dergi ve diğer yayın gelirleri ( 2954 sayılı Türkiye radyo ve televizyon kanununun 4. maddesi gereği)
e-Reklam gelirleri
f-Her türlü spor organizasyon gelirleri
g-Banka faiz gelirleri
h-Devlet yardımı
ı-Üst kuruluş olan Konfederasyon olarak yapılan her türlü yardımlar
k-Yasalar ve yönetmenlikler gereği tüm kulüplerden hizmet karşılığı alınan ücretler
l-Diğer gelirler Gelirlerin hangi bankaya ve ne miktarda hangi koşullarda yatırılacağını veya bu gelirlerin daha rant şekilde kullanılmasını yönetim kurulu kararlaştırır.
MADDE :21 FEDERASYONUN GİDERLERİ
Federasyon Yönetim Kurulunca karar verilmiş başkanca onaylanmış amaca yönelik her türlü giderlerdir. Bu giderler ,usülune uygun şekilde düzenlenen fatura,gider pusulası ,vb gibi belgeler karşılığı muhasebe kayıtlarına işlenir. Bu belgeler en az beş yıl saklanır.
MADDE :22 ZORUNLU OLARAK TUTULACAK DEFTERLER
A-Üye kayıt defteri,
B- Karar defteri,
C-Demirbaş defteri,
D-Evrak kayıt defteri
E-İşletme hesabı defteri,
F-Alındı belgesi kayıt defteri Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.
MADDE : 23 FEDERASYONUN DAĞITILMASI
A- Federasyonun sona erdirilmesi veya sona ermesi ,yürürlükteki yasanın koyduğu kurallar içinde başlatılır, yürütülür,sonuçlandırılır.
B- Tüm üye kulüplerin ayrılmaları, mahkeme kararları,veya delege sayılarının 2/3 nün katılacağı bir genel kurul toplantısında üçte iki çoğunluk kararı ile federasyon sona erdirilebilir. Federasyonun sona erdirilmesi için düzenlenen genel kurulda çoğunluk sağlanamazsa ,ikinci toplantıya katılan üye sayısı ,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz . Amatör spor Kulüpleri Federasyonunun para mal ve haklarının devri ,son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere,feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye suresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde Amatör Spor Kulüpleri federasyonu “ibaresi kullanılır.
C- Federasyonun sona ermesi ve erdirilmesi halinde para ve mal varlığı üye kulüpler arasında paylaştırılabileceği gibi ,üst kuruluşu olan konfederasyona veya spor kulüplerine hizmet veren başka bir spor derneğine , sporla ilgili bir kamu kuruluşuna devredilebilir.
MADDE : 24 Federasyonun işlerliği ve tüzükte belirtilemeyen ilkeler,esaslar ve kurallar, ilgili yasalara dayatılarak yürütülür.
GEÇİCİ MADDE :1 Tüzük değişikliklerine ilişkin genel kurul kararları ve değişikliklerin kabul edilerek ilgili makamlarca tasdik edildikten sonra ana tüzük yeni haliyle Yönetim kurulunca uygulanır.
BAŞKANDAN MESAJ
Takvim
Hava Durumu
ÇORUM GAZETELERİ
Gazeteler