ÇORUM AMATÖR SPOR

KULÜPLERİ FEDERASYONU

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Corumaskf19
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05316449476
  • https://www.instagram.com/corumaskf/
TÜZÜĞÜMÜZ
TERTİP KURULU KARARLARI
ASKF ÜYE KULÜPLER
HESAP BİLGİLERİ

Tüzüğümüz

ÇORUM AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ 

Madde 1-) Federasyonun Adı, Merkezi:

(1)   Federasyonun Adı Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’dur. Kısa adı ÇORUM ASKF’dir.

(2)   Federasyonun Merkezi ÇORUM İli’dir.

 Madde 2-) Federasyonun Renkleri, Amblemi (Logosu), Ayırıcı İşaretleri ve Tanımlar:

(1)   Federasyonun Renkleri        : Kırmızı-Siyah-Beyaz ’dır.

(2)   Federasyonun Logosu          :

(3)Tanımlar:

(a)    Bakanlık                            : Gençlik ve Spor Bakanlığını,

(b)   İl Müdürlüğü                     : Gençlik ve Spor İl müdürlüğünü,

(c)    Konfederasyon (TASKK) : Federasyonumuzun üst kuruluşu Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunu,

(d)   Federasyon            (ASKF)          : İlimizdeki Spor kulüpleri ve/veya Spor anonim şirketlerinin üst kuruluşu olan ÇORUM Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu,

(e)    Spor Federasyonu             : Spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan, organları seçimle gelen ve idari ve mali özerkliğe sahip federasyonları,

(f)    Spor Kulübü                      : Bakanlık ve spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran özel hukuk tüzel kişilerini,

(g)   Spor kulübü yöneticisi       : Spor kulübü yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulunca kendisine spor kulübünün yönetimi veya temsili görevi verilmiş gerçek kişiyi,

(h)   Spor Anonim Şirketi         : Bir spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da spor kulübünden bağımsız şekilde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan ve spor faaliyetinde bulunmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran anonim şirketi,

(i)     Spor Anonim Şirketi Yöneticisi: Spor anonim şirketi yönetim kurulunca spor anonim şirketinin yönetim veya temsili hususunda murahhas üye veya müdür olarak yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiyi,

(j)     Delege (Temsilci Üye)       : Federasyonun genel kurullarında, Spor kulüpleri ve/veya Spor anonim şirketlerini temsil eden ve kendi genel kurullarınca seçilen gerçek kişileri,

(k)   Üye Kulüp                         : Federasyonumuza üye, spor kulüpleri ve/veya spor anonim şirketlerini, ifade eder

(l)     Spor Paydaşları                 :  Spor Alanında faaliyet gösteren dernek, spor kuruluşu veya her türlü spor görevlileri derneklerini,

(m) ARGE                                : Araştırma ve Geliştirme

       Madde 3-) Federasyonun Amacı:

(1)   Spor Kulüplerini bir çatı altında toplayarak güçlenmesini sağlamak, amatör sporun ve sporcu gençliğin bütünleşmesi, gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmalar yaparak ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.

(2)   Üye kulüplerin kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, birlikte ortak kullanabilecekleri araç ve gereçlere sahip olmak, saha ve tesisler kurmak ve kullanmak, lokal ve benzeri tesisler açmak, birlikte sportif eğitim olanakları sağlamak ve öğreticilerin istihdamı için önlemler almak, üye kulüplerine her alanda destek olmak ve yardım etmek ile amatör sporun gelişmesine katkıda bulunmak,

(3)   Bu tüzük hükümlerine göre bakanlık ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılmak ve bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını yapmak,

(4)   Faaliyet gösterilen spor dallarına uygun saha, yarışma alanı veya tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek, kiralamak veya kendisine tahsis edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

(5)   Üye kulüplerin spor federasyonların faaliyetlerine katılmasını ve spor yaptırmasını teşvik etmek, spor yapmak suretiyle çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklar edinmelerini önlemek ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

(6)   Üye kulüplerinin, sporla ilgili basın, kamu, özel ve gönüllü kuruluşların önemli günlerinde ilgi gösterir, resmi bayramlarda ve devlet büyüklerinin anıldığı törenlerde üye kulüplerinin ve amatör sporcuların federasyonun önderliğinde katılım ve katkıda bulunmasını sağlar.

(7)   Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, iktisadi ve ticari işletmeler kurmak, ortaklıklar tesis etmek, bunları edinmek, işletmek ve devretmek, sponsorluk anlaşmaları yapmak.

(8)   Hizmet ve gelir artırıcı projeler uygulamak ve gereğinde özel amaçlı vakıflar ve sandıklar kurmak veya kurulmuş olan vakıf ve sandıklara katılmak,

(9)   Spor Kulüplerinin ve mensuplarının yasalara ve yönetmeliklere uygun harekette bulunmaları için her kademedeki öğretim ve eğitim kurumlarıyla iş birliği yapar. Eğitim amaçlı panel, seminer, sempozyum, kongre ve benzeri toplantılar düzenlemek.

      Madde 4-) Federasyonun Faaliyet Alanı, Çalışma Konuları ve Biçimleri:

(1)   Amatör sporda yönetici, sporcu, antrenör, hakem ve öteki görevliler arasında sevgi ve dostluk bağını oluşturmada çaba gösterir,

(2)   Sporda demokrasinin gelişmesine katkıda bulunur, üye kulüpler ile devlet, gönüllü ve özel kuruluşlar arasında yasal yollarla yakınlaşma sağlar,

(3)   Üye Kulüplerin uğraştıkları spor dallarıyla ilgili sorunlarına yardımcı olur, gelir kaynakları bulmaya çalışır, maddi ve ayni yardım yapar, yaptırır. Bunun için tüm spor dallarında yarışma, müsabaka, gece, piyango, sergi, yayın ve benzeri gelir getirici çalışmalarda bulunur.

(4)   Sağlık ve Sosyal Güvenlik sorunlarına eğilir,

(5)   Üyesi bulunduğu Konfederasyonun tüzük ve yönetmeliklerine uyar.

(6)   Üye kulüplerinin ve mensuplarının yasalara ve yönetmeliklere uygun harekette bulunmaları için her kademedeki öğretim ve eğitim kurumlarıyla iş birliği yapar, Beden Eğitimi ve spor konusunda araştırmalar yapar, görüş ve öneriler hazırlayarak ilgililere aktarır.

(7)   Spor Mevsiminin başlaması nedeniyle “Amatör Spor Haftası”, toplu açılış şenlik ve törenleri vb düzenleyebilir.

(8)     Bakanlık ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği ulusal ya da uluslararası resmi ve özel faaliyetlere katılmak.

(9)     Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak ile internet sitesi ve diğer yazılı ve görsel iletişim araçlarını kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

(10) Federasyona ait markaları ve diğer tanıtım araçlarını koruma altına almak, bunları değerlendirmek bağlamında yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte veya doğrudan ortaklıklar, üretim birimleri tesis etmek, işletmek, dağıtım ve satış mağazaları kurmak.

(11) Federasyonun geçmişi ve sportif tarihçesi doğrultusunda lokal açmak, müze, sportif araştırma merkezi, kütüphane ve benzeri tesisler kurmak ve işletmek.

(12) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

(13) Faaliyet alanlarında yapılan çalışmalar için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek ve benzeri tasarruf işlemlerinde bulunmak.

(14) Ulusal ve uluslararası spor mevzuatının gerekli kıldığı her türlü tüzel kişiliği kurmak veya bunlara katılmak ve bu kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

(15) Yeni üye kulüplerin alınmasına özen göstermek ve üye kaydetmek,

(16) Federasyon bünyesinde oluşturulacak kurullar ya da uzman ve danışman kişiler aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapmak,

(17) Federasyon yurt içinde ve yurt dışında sportif amaçlı geziler düzenleyebilir.

      Madde 5-) Üye Olma Hakkı ve Koşulları:       

(1)   Federasyona, her türlü yasal işlem ve görevlerini yerine getirmiş, spor yapmak ve yaptırmaktan başka amacı bulunmayan, Bakanlığın kabul ettiği spor dallarından en az birinde faaliyet gösteren ve bu spor dallarına kayıt ve tescil edilmiş spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri üyelik başvurusunda bulunabilir.

(2)   Bakanlık tarafından kayıt ve tescil edilmemiş spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri federasyona üye olamazlar.

(3)   Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri üye olabilmeleri için, kendi genel kurullarında karar almaları ve bu karara ait genel kurul divan tutanağını ilgili ekleri bir yazı ekinde Federasyona Genel kurul tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde bildirmeleri zorunludur. Bu süre sonunda yapılan başvurular kabul edilmez.

(4)   Federasyon Yönetim Kurulu, otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karar vererek sonucu müracaat sahibi spor kulüpleri veya spor anonim şirketlerine yazı ile veya üye kulübün bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle veya Federasyon merkezi ilan panosu ile bildirir. Üyelik kararı tamamen yönetim kurulu uhdesinde olup; üye yapmamaya veya üye yapmaya tam yetkilidir.

(5)   Hiçbir kulüp federasyona üye olmaya ve hiçbir federasyon da üye kabul etmeye zorlanamaz.

(6)    Üyelik başvurusu yapan kulüpler ASKFyönetim kurulu tarafından belirlenen Giriş aidatını üyeliği onaylanmadan yatırmak zorundadır. Yatırmadığı taktirde tüm şartları taşısa bile üyeliği onaylanmaz onaylansa bile üyelik geçersiz sayılır.

(7)   Başvurusu kabul edilen spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, üye kayıt defterine kaydedilir.

    Madde 6-) Üyeliğin Sona Ermesi:

(1)   Üyelik için tüzük, mevzuat ve yönetmeliklerde aranılan nitelikleri sonradan kaybeden üye kulüplerin, üyeliği Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

(2)   Üye Kulüpler, Federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye kulüp genel kurullarında üçte iki çoğunlukla karar almaları ve bu kararı yazılı olarak bildirmek kaydıyla federasyondan çıkma hakkına sahiptir.

(3)   Federasyon tüzüğüne aykırı hareket eden veya federasyon organlarınca verilen kararlara uymayan, federasyon faaliyetlerine düzenli katılım sağlamayan, çağrılara cevap vermeyen ve genel kurul evraklarını kulüp genel kurul tarihinden itibaren 30(otuz) gün içinde federasyona ilgili diğer evrakları ile birlikte teslim etmeyen, üye aidatlarını yapılan duyurulara rağmen otuz (30) gün içinde ödemeyen kulüpler; Başkanın, disiplin kurulunun, federasyon mali sekreterinin veya 2 (iki) yönetim kurulu üyesinin önerisi ile federasyon yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Bu kararı bu tüzüğün 8. Maddesi hükümlerine istinaden duyurur.

Üyeliğin sona erdiğine dair alınan yönetim kurulu kararından sonra üyelik kaydı defterden silinir.

      Madde 7-) Üye Kulüplerin Hakları:

(1)   Üye kulüpler ile delegeleri tüm konularda eşit haklara sahiptirler. Her üye kulübün ve delegenin, federasyon faaliyetlerine ve yönetimine, bu tüzüğün 10. Maddesi kapsamında olanlar hariç, katılma hakkı vardır. Federasyondan çıkan veya çıkarılan üye kulüp, federasyon malvarlığında hak iddia edemez.

(2)   Her üye kulüp delegesinin yapılacak genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

      Madde 8-) Üye Kulüplerin ve Üyelik Başvurusu Yapan Kulüplerin Yükümlülükleri:

(1)   Üye Kulüp, Federasyon internet sayfasında ilan edilmek veya bir günlük gazetede ilan edilmek suretiyle veya yazılı olarak bildirilmek veya federasyon merkezi ilan panosuna yazılması suretiyle bildirmek veya üye kulübün bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle, federasyon tüzüğünün yükümlülüklerini, federasyon duyurularını ve federasyon kurulu kararlarını tebligat olarak kabul eder. Bu duyuru hükümlerine uymak zorundadır.

(2)   Üye kulüplerin giriş aidatı ve yıllık aidat miktarını federasyon genel kurulu adına federasyon yönetim kurulu belirlemeye yetkilidir. Yönetim Kurulu Futbol  veya Salon Sporları giriş ve üyelik aidatları olarak ayrı ayrı belirlemeye yetkilidir. Bu yetkiyi yönetim kurulu her daim güncelleme yetkisine sahiptir. Tüzüğün ilgili maddeleri gereği yapılacak bildiriye rağmen aidatını ödemeyen kulüpler federasyon yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilirler ve üyelik başvuruları onaylanmaz.

(3)   Her üye kulüp ve delege Federasyonun amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Federasyon faaliyet ve çağrılarına katılmak, federasyon programlarında bulunmakla yükümlüdürler. Üye Kulüpler ve delegeleri şahsi iş ve işlemlerinde federasyon adını kullanarak menfaat sağlamak ya da alacak veya borç ilişkisine giremezler.

(4)   Üye Kulüp, Genel kurul evrakları veya yönetim, denetim, disiplin, onur vb kurullarda görev değişimlerini 30 (otuz) gün içinde Federasyona bildirmeleri zorunludur.

(5)   Üye kulüpler genel kurul sonuç bildirimi, genel kurul toplantı tutanağı ve TC Kimlik Numaralarını içeren ASKF delege listesini bir yazı ekinde, kulüp genel kurul tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ve federasyon genel kurulunun yapılacağı tarihten en geç otuz (30) gün öncesine kadar evrakları ile birlikte federasyona yazılı bildirmeleri zorunludur.

(6)   Üyelik başvurusu yapan kulüpler ASKF üyelikleri onaylandıktan itibaren  genel kurulda oy kullanabilmeleri için üyeliğinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olması gerekmektedir.

    Madde 9-) Federasyonun Kurulları:

(1)   Federasyonun Zorunlu Kurulları,

(a)    Genel Kurul,

(b)   Yönetim Kurulu,

(c)    Denetim Kurulu’dur.

(2)   Federasyon Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Kararıyla Oluşturulabilecek Kurullar;

(a)    Onur Kurulu ve Disiplin Kurulu,

(b)   Ayrıca yönetim kurulu kararı ile Yürütme, Danışma, Bilim ve Sağlık, Hukuk, Eğitim, Mali, Sicil, Basın ve Halkla ilişkiler, Araştırma ve Geliştirme ( ARGE ) ve benzeri amaçlarına uygun başka kurullar oluşturabilir. Bu kurullara zorunlu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

      Madde 10-) Federasyonun Kurullarında Görev Alamayacaklar:

(1)   7405 sayılı “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun 5. Maddesinin (4). Fıkrasında belirtilen suçlardan mahkûm olanlar, mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren,

(2)   7405 sayılı “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun 5. Maddesinin (5). Fıkrası kapsamındaki kurullardan son beş (5) yıl içinde bir defada bir (2) yıl veya toplam iki  (5) yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanlar, kararının kesinleştiği tarihten itibaren,

Federasyonun genel kurul dışındaki yönetim, denetim, disiplin, onur ve benzeri kurullarında görev alamazlar. Bu görevleri başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

      Madde 11-) Genel Kurulun toplanma zamanı ve yeri:

(1)   Genel kurul, Federasyonun en yetkili karar organı olup; olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

(2)   Olağan toplantı: Genel kurul üç (3) yılda bir eylül ayında yönetim kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır.

(3)   Olağanüstü toplantı: Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya delegelerin beşte birinin ayrı ayrı noter onaylı yazılı somut, tespitli ve haklı gerekçeli başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul toplantısında ilan edilen gündeme ek yapılamaz, sadece gündemdeki konular görüşülür.

(4)   Yönetim kurulu, delegelerin beşte birinin ayrı ayrı noter onaylı yazılı somut, tespitli ve haklı gerekçeli başvurusu üzerine toplanması gereken genel kurulu toplantıya çağırmazsa; delegelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hukuk hâkimi, üye kulüplerden bildirilen üç (3) delegeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

(5)   Genel kurul toplantıları, federasyonun merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

       Madde 12-) Genel Kurulun oluşumu:                                                                                               

(1)   Üye kulüpler federasyon genel kurulunda, üç (3) ASKF delegesi ile temsil edilirler. Bu delegeleri kulüpler kendi genel kurullarında seçerler. Kulüp Yönetim kurulunun delege seçme ve belirleme hakkı yoktur. Üye kulüpler genel kurul sonuç bildirimi, genel kurul toplantı tutanağı ve TC Kimlik Numaralarını içeren delege listesini bir yazı ekinde kulüp genel kurul tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde Federasyona bildirmeleri zorunludur. Ayrıca Federasyon genel kurulunun iş ve işlemlerinin düzenli yapılabilmesi ve ön hazırlıklar ile yazışmalara zaman kalması gerekliliğinden dolayı spor kulüplerinin federasyon genel kurulunun yapılacağı tarihten en geç otuz (30) gün öncesine kadar ASKF delegelerini evrakları ile birlikte federasyona yazılı bildirmeleri zorunludur.

(2)   Genel Kurullarında Federasyon Delegelerini seçtiği halde Federasyona bildirmeyen veya Federasyon delegesi seçilmediği durumlarda üye kulüplerin federasyon evraklarında bulunan eski delegeleri kulüp genel kurullarında yenisi bildirilene veya seçilene kadar bu haklarını korurlar.

(3)   Üye kulüp delegelerinin yazılı olarak ayrılmaları veya ölümleri halinde yerlerine yedek üyeler sıra ile yazılabilirler. Bu durumu üye kulüpler Yönetim Kurulu Kararı ve bir yazı ile federasyona fiilin gerçekleşme tarihi itibariyle en geç 30(otuz) gün içinde bildirmek zorundadırlar. Asil ve yedek federasyon delegelerinin yerlerine kulüp genel kurul kararı olmadan delege ilavesi yapılamaz.

(4)   Her bir üye kulübün genel kurullarında belirledikleri üçer (3) delege ile görevde bulundukları süre içerisinde o dönem içinde ve sonunda yapılacak olan olağan ve olağanüstü genel kurulda Federasyonun yönetim, denetim, disiplin ve onur kurulu asıl üyeleri ASKF delegesidirler.

(5)   Federasyon, genel kurul delege listesini, bu maddedeki esaslar çerçevesinde, kulüplerin genel kurul sonuç bildirimleri ve genel kurul tutanaklarına göre hazırlar. Federasyonun çalışmaları ve delege listelerini hazırlaması işlemlerinde bu tüzüğün 8. Madde esaslarının uygulanması zorunludur.

       Madde 13-) Genel Kurul Toplantısına Çağrı:

(1)   Genel kurulda temsil edilecek delegeler, genel kuruldan en az onbeş (15) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi, günlük bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak bildirilmek ya da üye kulübün bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmesi veya federasyon web sayfasında yayınlanması veya federasyon ilan panosunda ilan edilmesi suretiyle toplantıya çağrılır.

(2)   Genel kurullara ilişkin duyurular, federasyon faaliyet çalışmaları, eğitim programlar ve benzeri programlar, diğer bilgilendirmeler ve faaliyetler ile ilgili bildirimler federasyon delegelerinin bağlı oldukları spor kulüplerine bildirilir. Bu bilgi, belge ve duyuruların delegelere duyurulması ilgili kulüplerin sorumluluğundadır. Buna bağlı durumlarda doğabilecek olumsuzluklarda federasyon sorumlu tutulamaz.

(3)   Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmaz ise, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.

(4)   İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman yedi (7) günden az, altmış (60) günden çok olamaz.

(5)   Toplantı çoğunluk sağlanamamasının dışında başka bir sebeple ertelenirse, bu durum sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üye kulüplere ve delegelere duyurulur.

(6)   İkinci toplantının, ertelenme tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur.

(7)   Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

     Madde 14-) Genel Kurul Toplantı Usulü ve Yeter Sayısı:

(1)   Yönetim Kurulu, Divan Heyeti oluşana kadar seçim yeri, düzeni ve yapılacak ön çalışmalar ile imza bankoları, görev alacak kişi veya kişiler gibi tüm seçim düzenlemelerini sağlamak ile ilgili tek yetkilidir.

(2)   Yönetim Kurulu, düzenlediği genel kurula katılma hakkı bulunan delege listelerini (Hazirun Listesi) toplantı yerinde hazır bulundurur.

(3)   Delegeler toplantıya TC numaraları bulunan fotoğraflı kimlik, ehliyet veya pasaport belgelerini ibraz ederek ve isimlerini içeren delege listelerini imzalayarak katılırlar.

(4)   Genel Kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin en az yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

(5)   Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

(6)   Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı yönetim, denetim, disiplin ve onur kurulu asıl üyeleri toplamının iki katından az olamaz.

(7)   Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa genel kurul toplantılarını, Başkan veya görevlendireceği yönetim kurulundan bir üye açar.

(8)   Genel Kurul toplantılarını yürütmek için bir Divan Başkanı, bir Başkanvekili ve bir Yazmandan oluşan divan kurulu açık oyla seçilir. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Divan Kurulu, genel kurulda kullanılan oyların sayımı ile tasnifini yapma ve genel kurul tutanağını imzalama görevini de yerine getirir.

(9)   Genel Kurulda sadece gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak, olağan genel kurula katılan delegelerin en az onda birinin yazılı isteği üzerine usul yönünden uygunsa ve Genel Kurula katılan delegelerin salt çoğunluğunun kararı ile gündeme ek yapılabilir.  Olağanüstü genel kurul toplantısında gündeme ek yapılamaz, sadece gündemdeki konular görüşülür.

(10) Genel kurul sonuç bildirimleri, genel kurul tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TASKK’a bildirilir.

     Madde 15-) Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

(1)   Karar yeter sayısı: Genel kurul kararları, toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğuyla alınır.

(2)   Tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan delegelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

(3)   Oy hakkından yoksunluk: Hiçbir delege, federasyon ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

(4)   Kararın iptali: Kanun ve ilgili mevzuata veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına; Mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

(5)   Oy kullanma: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, divan kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Ancak zorunlu kurullar gizli oy, açık tasnif usulü ile seçilir. Federasyon kurullarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan delegelerin divan kuruluna kimliklerini göstermeleri ve isim listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Genel kurulda her delegenin (birden fazla üye kulüp delegeliği bulunan kişilerde dahil) bir oy hakkı vardır ve delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

(6)   Genel Kurul Tutanağı: Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan kurulu tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve seçildiyse yeni yönetim kuruluna yedi (7) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

      Madde 16-) Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

(1)   Federasyon kurulları ile TASKK delegelerini seçmek.

(2)   Federasyon tüzüğünü değiştirmek.

(3)   Federasyon kurullarını denetlemek ve denetim sonuçlarını değerlendirip, uygulamak.

(4)   Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek.

(5)   Federasyon tarafından taşınmaz malların satın alınması ve gereksinim duyulmayan taşınmaz malların satılması, Federasyonun mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetlerin tesisi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

(6)   Yönetim kurulunca federasyonun amacına uygun faaliyet alanlarındaki çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak düzenlemeleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak.

(7)   Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, huzur hakkı, yolluk ve tazminatlar ile Federasyonun faaliyetleri için görevlendirilecek ve yolluk miktarlarını tespit etmek ve Yönetim Kuruluna bu konu ile ilgili yetki vermek. ( üyelere verilecek gündelik asgari ücretin üçte birini geçmeyecek şekilde )

(8)   7405 sayılı Kanunun 20. maddesinde belirtilen karar alma çoğunluğuna ve sınırlamalara uyulmak suretiyle Yönetim Kuruluna borçlanma ile gelir ve alacaklarını devretme yetkisi vermek.

(9)      Kuruluş amacına uygun tesisler kurmak için yönetim kurulunu yetkilendirmek.

(10)  Üyelik ile ilgili her türlü itirazlar hakkında son kararı vermek.

(11)  Üye giriş ücreti ve yıllık aidat ücretleri ile ilgili yönetim kurulunu yetkilendirmesi.

(12)  Federasyon gelirleri için alınacak ücretleri belirleme konularında yönetim kuruluna yetki vermek.

(13)  Federasyonun, Konfederasyona üye olması veya üyelikten ayrılması hakkında karar vermek ve bu konudaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere yönetim kurulunu yetkilendirmek.

(14)  Yurt içi ve yurt dışında şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlerin paylarını satın almak, federasyonun elinde bulunan şirket paylarını satmak, ortağı olduğu şirketleri halka açmak konularında karar almak veya bu konularda yönetim kuruluna yetki vermek.

(15)  Federasyonun feshedilmesine karar vermek ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla tasfiye usulünü belirlemek.

(16)  Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak.

(17)  Vakıf kurmak veya kurulmuş bir vakfa üye olmak

(18)  Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

      Madde 17-) Yönetim Kurulunun oluşumu ve seçilme şartları:

(1)   Federasyon Yönetim Kurulu bir Başkan , bir Genel Sekreter ve (11) on bir üyeden oluşur. Genel Kurul yönetim kuruluna (13) on üç yedeği ile birlikte gizli oyla (3) üç yıllığına seçilir. Ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.

(2)   Genel Kurullarda; Başkan, Genel Sekreter, Yönetim,  Denetim, Disiplin asıl ve yedek üyeleri ile ve Onur Kurulu asil üyeleri ve üst kurul delegeleri, oy pusulasında birlikte yazılır.

(3)   Yönetim Kurulu, seçimini izleyen ilk toplantısında; kendi aralarından bir Genel Sekreter, 2(iki) Başkan Yardımcısı, bir Mali Sekreter, bir Eğitim, Gençlik ve Sportif  Faaliyetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, bir Bilim, ARGE ve Sağlık’tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi seçer. Ayrıca yeteri kadar görevlendirme yapabilir.

(4)   Yönetim Kurulu, Başkanın isteği üzerine Yönetim Kurulu üyeleri arasında İcra Kurulu oluşturabilir. Bu kurul yönetim kurulu adına yetkilendirilir.  İcra Kurulu, toplantılarının ne şekilde ve sürede olacağına karar verebilir. İcra Kurulu üyeleri, dönem içerisinde Başkanın isteği üzerine değişik isim veya isimlerden oluşabilir.

(5)   Yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla, normal olarak ayda bir toplanır. Yönetim kurulu kararı ile iki toplantı arası süre yıl içerisinde bir veya birkaç kez uzatılabilir veya azaltılabilir. Gerekli görüldüğünde Başkanın veya üç (3) üyenin başvurusu üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile de yönetim kurulu toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile eşitlik halinde başkanın kararı ile alınır.

(6)   Geçerli mazereti toplantıdan önce bildirmeden aralıksız iki (2), ayrıca bir yıl içerisinde toplamda dört (4) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Bu görevleri başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulu bir sonraki toplantıya sıradaki yedek üyeyi asil üye olarak davet eder.

(7)   Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde sıralamaya göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

(8)   Başkanın istifa etmesi ya da görevini yapamaz duruma gelmesi halinde Yönetim Kurulu, kendi arasından Başkan seçer.

(9)      Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle (yedek üyelerinde göreve çağrılmasına rağmen) üye tamsayısının yarısının altına düşerse kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından genel kurulu bir (1) ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır. Çağrı yapılmazsa, delegelerden birinin istemi üzerine, sulh hukuk hâkimi, üç (3) delegeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

(10)  Başkanlığa aday olabilmek için en az iki yıl kulüp başkanlığı yapmış olması veya mevcut yönetim kurulunda görev yapmış olması gerekmektedir .

(11)  Yönetim Kuruluna seçilebilmek için genel kurul delegesi olmak,.   

 (12)   Madde 18-) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

(1)   Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

(2)   Federasyon tüzüğünde belirtilen hususlarda ve gerekli görülmesi halinde genel kuruldan yetki almak,

(3)   Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine ya da birkaçına yetki vermek,

(4)   Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak, spor içi ve dışı faaliyetler düzenlemek ve uygulamak; bu ve benzeri durumlarda üyelerden bir veya birkaçını yetkilendirmek.

(5)   Genel Kurulda alınan kararları uygulamak ve genel kurulca verilen yetkileri kullanmak,

(6)   Federasyon amacına uygun faaliyet alanlarındaki çalışmaları ile ilgili düzenlemeleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,

(7)   Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek dönemlere ait tahmini bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

(8)   Federasyonun bağlı ortaklık ve iştiraklerinin çalışmalarını, mali bünyelerini denetlemek, en son dönem yıllık hesaplarını incelemek, hesap konsolidasyonunu sağlamak ve bu şirketlerin yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı biçimde yerine getirmek,

(9)   Federasyonun bağlı ortaklık ve iştiraklerinin olağan toplantısının konusu olan hesap dönemine ait bilanço ve kar-zarar tablolarından mevzuat çerçevesinde açıklanabilir denetim raporlarının sonuç kısmını genel kurula sunmak.

(10)  Olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ilişkin ayrıntılı gelir/gider tablolarını mevzuat çerçevesinde genel kurula sunmak,

(11)  Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçeye göre parasal işlemleri yapmak, her türlü faaliyetler ile ilgili harcama yapma yetkisini kullanmak veya Yönetim Kurulu Başkanına bu yetkileri devretmek,

(12)  Genel Kurulun verdiği yetki ile borçlanma dahil taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, federasyon lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

(13)  Genel Kurulun verdiği yetki ile üye giriş ve yıllık aidat miktarını belirlemek ve toplamak.

(14)  Federasyona üye kulüp alınması veya üyelikten çıkarılma ile üye kulüplere veya delegelere verilecek cezalar hususlarında karar vermek,

(15)  Federasyonun işlerinin yürütülmesi için idari yapısını oluşturmak ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve idari personellere ait maaş gider ve benzeri her türlü harcama yetkisini kullanmak.

(16)  Federasyonun tutması zorunlu defterleri ile muhasebe kayıtlarını yasal mevzuata uygun olarak tutmak ve düzenli tutulmalarını ve kayıtların zamanında işlenmelerini sağlamak,

(17)  Sponsorluk ve benzeri anlaşmaları yapmak,

(18)  Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

     Madde 19-) Başkanın Görev ve Yetkileri

(1)   Yönetim kuruluna Başkanlık yapar ve Federasyonu birinci derecede temsil eder.

(2)   Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar,

(3)   Genel kurul sonuç bildirimleri ile zamanında verilmesi gereken beyanname ve benzeri evrakların mevzuat gereği gerekli kurum ve kuruluşlara bildirilmesini sağlar.

(4)   Federasyon adına çıkacak yayınların sahibidir.

(5)   Basına demeç ve bilgi verir, açıklamalarda bulunur, basın toplantıları düzenler.

(6)   Yönetim Kurulu’nun da uygun bulması halinde başka yönetim kurulu üyelerine de yetkilerini devredebilir.

(7)   Yönetim Kurulu kararı ile verilen her türlü yetkileri kullanmak.

(8)   Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini uygun görmesi halinde yapabilmek ve onlara başka görevler vermek.

(9)   Başkanın yokluğunda Yönetim Kuruluna Genel Sekreter başkanlık yapar. Başkanın yetkilerini kullanır.

(10)                      Üyelik başvurusu yapan kulüplerin üyeliğinin kabulü veya ihracı için  yönetim kuruluna teklif yapmak

     Madde 20-) Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

1-Federasyon adına tüm yazışmaların yürütülmesini sağlar.

2-Yönetim Kurulu toplantısı gündemini hazırlamak ve üyelere duyurmak.

3-Federasyonun arşivini oluşturulması, dosyalarını düzenlenmesini sağlar.

4-Federasyonun ulusal ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütmek.

5-İdari konularda Genel kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlar.

6-Başkan olmadığı zaman Başkana vekalet eder.

7-Başkan herhangi bir sebeple görevinden ayrılır veya bırakır ise takip eden ilk genel kurula kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı yapar,

    Madde 21-) Mali Sekreterin Görev ve Yetkileri

(1)   Federasyonun bütçesini hazırlamak,

(2)   Bir önceki yılın kesin hesabını çıkartıp yönetim kuruluna ve genel kurula sunmak,

(3)   Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

(4)   Federasyonun gelirlerini tahsil etmek,

(5)   Yönetim kurulu tarafından uygun görülen ödemeleri yapmak,

(6)   Gelir ve giderlere ilişkin arşiv oluşturmak,

(7)   Federasyonun mali işlerle ilgili tüm yazışmaları yapmak ve kamu kurum ve kuruluşlara verilecek bilgi ve belgeleri tanzim ederek vermek.

(8)   Yönetim Kurulu tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, 

     Madde 22-) Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri:

(1)   Denetim kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 (üç) asıl ve 3  (üç) yedek üyeden oluşur.

(2)   Denetim kurulu, genel kuruldan sonraki ilk toplantıda kendi aralarından bir Başkan, bir Başkan Vekili ve bir Raportör seçer.

(3)   Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurul listesi sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

(4)   Denetim Kuruluna seçilebilmek için kulüp delegesi olmak, Spor paydaşları ve sporla ilgili derneklerinin yönetim, denetim ve benzeri kurullarında yer almamak zorunludur. Spor paydaşları ve sporla ilgili derneklerinin yönetim, denetim ve benzeri kurullarına sonradan seçilenler federasyon yönetim kurulu kararı ile denetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılırlar.

(5)   Federasyonda iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bu denetimlerin yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(6)   Denetim kurulu federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını federasyon tüzüğünde tespit edilen usul ve esaslara göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

(7)   Denetim kurulu üyelerinin talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri ile tesislerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

      Madde 23-) Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri:

(1)   Disiplin kurulu genel kurulca seçilen 3 (üç) asıl ve 3  (üç) yedek üyeden oluşur.

(2)   Genel Kuruldan sonraki ilk toplantıda kendi aralarında varsa hukukçu üyelerden bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Raportör seçerler.

(3)   Disiplin kurulu, yönetim kurulunun sevki üzerine hakkında kovuşturma yapılan üye kulüpler, federasyon kurullarının mensupları ve delegelerinden on (10) gün içerisinde savunma ister. Disiplin Kurulu savunma için verilen sürenin dolmasından sonra genel sekreter tarafından toplantıya çağrılır.

(4)   Disiplin Kurulu isterse sözlü savunmada alabilir, kararını bir ay içerisinde yazılı olarak yönetim Kuruluna bildirir.

(5)   Disiplin Kurulu üye kulüpler, federasyon organlarının mensupları ve delegeler hakkında duruma göre bu tüzüğün 24. Maddesindeki cezaları önerebilir.

(6)   Disiplin Kurulu üyesi seçilebilmek için delege olmak zorunlu değildir.

      Madde 24-) Cezalar:

Disiplin Kurulu; hakkında kovuşturma yapılan üye kulüpler, federasyon organlarının mensupları ve delegelerin savunmasını aldıktan sonra, aşağıda gösterilen cezaları önerir.

(1)   Uyarı: Üye kulüp temsilcilerinin söz ve eylemlerinden dolayı uyarı cezası verebilir,

(2)   Geçici Uzaklaştırma: Üye kulüp temsilcilerinin söz ve eylemlerinin ağır olması nedeniyle, üç aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere üyelik hak ve olanaklarından geçici olarak yararlanmasının engellenmesidir.

(3)   Üyelikten Çıkarılma: Üye kulüp temsilcilerinin, federasyon tüzüğüne aykırı hareket etmeleri veya federasyon organlarınca verilen kararlara uymamaları halinde, üyelikten çıkarılması için yönetim kuruluna tavsiye eder. Yıllık aidatlarını ödemeyen kulüpleri federasyon yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartır.

(4)   Yönetim Kurulu, önerilen cezaları uygulayıp uygulamamakta, ya da değiştirerek onaylamakta yetkilidir.

     Madde 25-) Cezalara İtiraz:

(1)   Üyelikten çıkarılma cezalarına karşı tebliğinden başlamak üzere onbeş (15) gün içinde üye kulübün Federasyon genel kuruluna itiraz hakkı vardır. İtiraz durumunda ilk toplanacak genel kurul toplantısı gündemine konulacak madde uyarınca üye savunmasını ve itirazını yapar. Genel Kurul kararına karşı otuz (30) gün içinde üye kulübün veya delegenin yetkili ve görevli mahkemeye itiraz hakkı saklıdır.

(2)   Yönetim Kurulunun onayı ile üyelikten çıkarılma cezası dışındaki cezaları kesin olup herhangi bir yere itiraz edilemez.

(3)   Federasyon kurullarının kararlarına karşı, Federasyon iç denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

      Madde 26-) Onur Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri:

(1)   Onur kurulu genel kurulca veya yönetim kurulunca seçilen üç( üç) asil üyeden oluşur.

(2)   Onur Kurulu, kulüpler ve delegeler ile kurullar arasında olası uyuşmazlık durumlarında Yönetim Kuruluna tavsiye raporu hazırlayabilir.

(3)   Etik olmayan durumlar ile ilgili çalışma yapmak bu çalışmalar hakkında Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

(4)   Onur Kurulu üyesi seçilebilmek için delege olmak zorunlu değildir.

     Madde 27-) Diğer Kurullar:

(1)   Federasyon yönetim Kurulu kararıyla, Yürütme, Danışma, Bilim ve Sağlık, Hukuk, Eğitim, Mali, Sicil, Basın ve Halkla ilişkiler, ARGE ve benzeri amaçlarına uygun başka kurullar oluşturabilir. Bu kurullara zorunlu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

(2)   Oluşturulan bu kurulların, görev ve yetkileri yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

      Madde 28-) Federasyonun idari yapısı ve idari yapıda yer alan personelin görev, yetki ve sorumlulukları:

(1)   Federasyonun kurulları dışında kalan idari yapısının oluşumu ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu bu yetkilerini bir üyeye veya Başkana devredebilir.

     Madde 29-) Federasyon Bütçesinin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulanması

(1)   Yönetim Kurulu tarafından federasyonun her türlü bütçe işlemleri gerçekleştirilir, kayıtları tutulur. Yönetim Kurulu, federasyonun faaliyet gösterdiği alanlarda gelen görev süresi içinde bütçeyi hazırlar ve genel kurulun onayına sunar. Federasyonun bütçesi, Genel Kurulda görüşülüp onaylanması ile birlikte yürürlüğe girer.

(2)   Genel kurul tarafından tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanımında Yönetim Kurulu yetkili olup, bu yetkisini Yönetim Kurulu Başkanına, yönetim kurulu üyesi ya da üyelerine devredebilir. Bütçedeki ödenekler, federasyonun tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılacak olan faaliyetlerin yerine getirilmesi ile bunun temini için hizmetin gerektirdiği şekilde harcanır.

     Madde 30-) Federasyonun Gelirleri:

(1)   Üye ve giriş aidatları

(2)   Referans bedelleri

(3)   Sporcu eğitimi, kurs toplantı ve benzeri ücretler

(4)   Sponsorluk, yayın, reklam ve kira gelirleri

(5)   Spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarından elde edilen isim hakkı gelirleri ile sportif faaliyet gelirleri.

(6)   Bağış ve yardımlar

(7)   Spor dışı faaliyetlere ait gelirler

(8)   Finansman gelirleri

(9)   Öz sermaye katkıları

(10)  Tescil Bedelleri

(11) Diğer Benzeri Gelirler

     Madde 31-) Federasyonun Giderleri:

(1)   Satış ve malzeme giderleri

(2)   Sporculara ve diğer personele yapılan ödemeler

(3)   Faaliyetlere katılım, müsabaka ve konaklama giderleri

(4)   Kiralama ve finansal kiralama giderleri

(5)   İdari giderler

(6)   Varlıkların kullanım haklarından kaynaklanan amortisman giderleri

(7)   Spor dışı faaliyetlere ait giderler

(8)   Finansman giderleri ve kâr payı dağıtımları

(9)   Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yapılan giderler

(10) Toplantı, etkinlik ve benzeri sportif faaliyet giderleri

(11) Federasyon misafir ağırlama,çiçek,temizlik,idari işler,protokol masrafları vs

(12) Diğer benzeri giderler

      Madde 32-) Hesap Dönemi, Tablo ve Raporlamalar:

(1)   Federasyonun hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

(2)   Federasyon, işletme hesabı esasına göre defter tutarsa, gelir ve gider işlemlerini tasnif etmek amacıyla başta işletme hesabı defteri olmak üzere diğer defter ve kayıtları uyumlu şekilde tutar, yıl sonlarında (31 Aralık) İşletme Hesabı Tablosu düzenler.

(3)   Federasyon Bilanço esasına göre defter tutarsa, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama tebliğ ve esaslarına göre defter ve kayıtları uyumlu şekilde tutar, yıl sonlarında (31 Aralık) itibarıyla Bilanço ve gelir/gider tablosu düzenler.

(4)   Federasyonun finansal tablolarının hazırlanmasında Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esas alınır. 

   Madde 33-) Federasyonun Borçlanma Usulleri  :

(1)   Federasyon; bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmi beşini aşan ve/veya mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarını en az üye tam sayısının salt çoğunluğunun, olumlu oyu ile devredebilir. Anılan devir oranı, mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonraki olağan dönemde doğacak veya vadesi gelecek olan gelir ve alacaklar yönünden hiçbir şekilde bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirin yüzde ellisi oranını geçemez.

(2)   Federasyon bir bütçe yılında önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde onuna kadar borçlanabilir. Bu oranın üzerindeki borçlanmalar ise federasyonun genel kurul üye tamsayısının en az üçte ikisinin olumlu oyu ile kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir. Ancak ek bütçe ile yapılacak borçlanma önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde ellisinden fazla olamaz.

(3)   Federasyonun önceki yıl bütçesindeki brüt geliri, giderinden fazla ise takip eden yıl bu maddedeki sınırlamaların üzerinde söz konusu brüt gelir fazlası kadar ilave borçlanma yapabilir.

(4)   Ayrıca, federasyon ancak önceki yıl brüt gelirinin en fazla yüzde onuna kadar ve her halükârda vadesi mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden önce gelecek şekilde borç verebilir.

(5)   Alınmış veya verilmiş mevcut borçların vadesinin mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonraki bir tarihe uzatılması da bu madde kapsamında borçlanma veya borç verme olarak değerlendirilir.

   Madde 34-) Federasyon Tarafından Tutulacak Defterler:

(1)   Federasyonun İşletme hesabı esasında tutulacak defterleri ve uyulacak esasları aşağıdaki gibidir:

(a)    Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

(b)   Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olanların bilgileri, federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üye Kulüplerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

(c)    Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

(d)   İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

(e)    Demirbaş Defteri: Federasyon demirbaş eşyası bu deftere alınış tarihleri ve değerleri belirtilerek yazılır.

(f)    Borç-Alacak Defteri: Borç ve alacakların doğduğunda ve sona erdiğinde kaydedildiği defterdir.

(2)   Federasyon bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulundurduğu ve/veya kamu yararına çalışma statüsü kazandığı zaman bilanço esasına göre defter tutması zorunludur.

(3)   Ayrıca federasyon yıllık brüt geliri Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle tespit edilecek rakamı aştığı takdirde takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

(4)   Bilanço hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

(a)    Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

(b)   Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olanların bilgileri, federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üye Kulüplerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

(c)    Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

(d)   Yevmiye Defteri.

(e)    Büyük Defter.

(f)    Envanter Defteri.

(5)   Federasyon, bu maddenin (4) d), e) ve f) fıkralarındaki bu ticari defterlerin tutulma usulü ile kayıt işlemleri 213 sayılı Kanun ve bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yürütür.

(6)   Federasyon; bu maddenin (4) d), e) ve f) fıkralarındaki bu ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutabilir.

(7)   Zorunlu olarak Bilanço esasına geçen Federasyon, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir.

  Madde 35-) Defterlerin tasdiki:

(1)   Federasyon bu tüzükte geçen ticari defterlerini, 213 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre tasdik ettirirler.

(2)   Elektronik ortamda tutulacak defterler hariç olmak üzere, bu tüzükte yazılı diğer defterler ise kullanılmaya başlanmadan önce İl müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

  Madde 36-) Kayıt usulü ve zamanı:

(1)   Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılır. Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez. Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değişiklikler yapılamaz.

(2)   Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

(3)   Federasyona ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

(4)   İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak; işlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on (10) günden fazla geciktirilemez. Federasyon defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırkbeş (45) günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.

     Madde 37-) Harcama Yetkilisi, Harcama Talimatı ve Sorumluluk:

(1)   Yönetim kurulunca yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyesi harcama yetkilisidir.

(2)   Harcama yetkilisi yönetim kurulu yetkisine göre harcama talimatını yazılı veya sözlü olarak verebilir. Bu harcamayı bütçe olanaklarına göre yapmaktan sorumludur.

      Madde 38-) Gelir ve Giderde Usul:

(1)   Federasyonun gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Federasyonun gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

(2)   Federasyon adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları onbeş (15) iş günü içerisinde federasyonun banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilatı 213 sayılı Kanunun ilgili hükümlerince bankalar ile finansal kuruluşlar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapılması zorunlu ödeme tutarını geçenler en geç iki (2) iş günü içinde federasyonun banka hesabına yatırılır.

(3)   Federasyonun kasasında bulundurulabilecek para miktarı güncel ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenebilir.

(4)   Federasyonun giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

(5)   Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

     Madde 39-) Alındı Belgelerinin Biçimi, Bastırılması, KontrolüSaklanması ve Kullanımı:

(1)   Alındı belgeleri müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli (50) asıl ve elli (50) koçan yaprağından meydana gelen ciltler şeklinde yönetim kurulu kararıyla bastırılır.

(2)   Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, federasyon yöneticisi tarafından kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır.

(3)   Alındı belgeleri, matbaadan federasyon yöneticisi tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

(4)   Federasyon yöneticisi bu alındı belgelerinin federasyon adına para toplamaya yetkili kişilere tesliminden, boş ve kullanılmış alındı belgelerinin usulüne uygun şekilde saklanması için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

(5)   Alındı belgelerinin görevliler arasında devir teslimi tutanakla yapılır.

(6)   Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek kulüp adına para toplamaya yetkili kişiler ve federasyon yöneticisi tarafından tutanak altına alınır.  Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde “İPTAL” yazılarak bir daha kullanılmaz.

(7)   Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır.

(8)   Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

     Madde 40-) Yetki belgesi:

(1)   Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi iki nüsha olarak düzenlenerek, Federasyon başkanınca onaylanır.

(2)   Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok yönetim kurulu görev süresi ile sınırlı olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya bu görevine son verilmesi, Federasyonun kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmesi veya feshedilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Federasyon yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman  iptal edilebilir.

      Madde 41-) Defter ve belgelerin saklama süresi ile kaybolması:

(1)    Karar ve üye kayıt defterleri, ödüller, beratlar, madalya bilgileri ve benzeri devamlı niteliği haiz kayıtları devamlı surette,

(2)    Federasyon tarafından tutulması ve saklanması zorunlu olan hesap ve belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere; diğer kayıt ve belgeler ise kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak on (10) yıl süreyle saklanır.

(3)    Federasyon tarafından tutulan defter veya belgelerin kaybolması, çalınması, okunamayacak duruma gelmesi veya yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi bir afet nedeniyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğraması durumunda, federasyon yöneticisi zıyaın öğrenildiği tarihten itibaren onbeş (15) gün içerisinde Zayi Belgesi almak için federasyon merkezinin bulunduğu yer yetkili mahkemesine başvuru yapar ve neticesinden İl müdürlüğü yazılı şekilde bilgilendirilir.

 

   

 

 

 

 

 

     Madde 42-) Taşınmaz Mal Edinme, kiralama, işletme, yapma ve yaptırma:

(1)   Federasyon; genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla faaliyet gösterdikleri spor dallarına uygun saha, yarışma alanı veya tesisleri yapar, yaptırır, işletir, kiralar, satar, satın alır veya kendisine tahsis edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütür.

(2)   Federasyon; İl Müdürlüğünün mülkiyetindeki veya tasarrufundaki taşınmazları federasyona on(10) yıla kadar, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda öngörülen pazarlık usulüyle kiralanması ya da kırkdokuz (49) yıla kadar irtifak hakkı tesis etmesi konusundaki iş ve işlemleri yürütür.

     Madde 43-) Beyanname verilmesi:

(1)   Federasyon, her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren üç (3) ay içinde düzenlenen, yılsonu itibarıyla gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını içeren “Federasyon Beyannamesi”ni, yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra İl Müdürlüğüne verilir.

   Madde 44-) Zorunlu Bildirimler:

(1)   Federasyon üyeliğine kabul ve üyeliğin sona ermesine ilişkin değişiklikler, değişikliği izleyen tarihten itibaren,

(2)   Federasyon genel kurulu sonucunda yapılan tüzük değişikliğini, genel kurul toplantı tarihinden itibaren,

(3)   Federasyon kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerini, genel kurul toplantı tarihinden itibaren,

(4)   Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu, Genel Kurul Tutanağı ile bunlara ilişkin dayanak belgelerini, genel kurul toplantı tarihinden itibaren,

(5)   Genel kurul toplantıları dışında federasyon kurullarında veya yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri de değişikliği izleyen tarihten itibaren,

Otuz (30) gün içerisinde İl Müdürlüğüne ve TASKK’a bildirmek zorundadır.

  Madde 45-) Federasyonun Feshi ve Tasfiyesi:

(1)   Genel Kurul tarafından her zaman federasyonun feshi kararı alınabilir.

(2)   Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının üçte ikisidir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

(3)   Federasyonun tasfiye şekli fesih kararının alındığı genel kurul toplantısında belirlenir. Federasyon genel kurulu toplanamamışsa yahut federasyon mahkeme kararı ile feshedilmişse, federasyonun bütün para, mal ve hakları, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonuna devredilir.

(4)   Federasyonun feshedilmesi için soruşturma veya dava açılması halinde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.

(5)   Tasfiye işlemi sonucu federasyonun defter ve belgelerinin saklanma usulü, süresi ve tasfiyeye ilişkin gerekli belgeler ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

 Madde 46-) Tüzükte Bulunmayan Hükümler:

(1)   Federasyon tüzüğünde hüküm bulunmaması halinde 7405 sayılı “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu” ve ilgili mevzuat, 5253 sayılı “Dernekler Kanunu” ve ilgili mevzuat ile 4721 sayılı “Türk Medeni Kanunu” hükümleri uygulanır.

Madde 47-) Yürürlük:

(1)   Bu Federasyon tüzüğü, kırk yedi (47) maddeden ibaret olup olağan veya olağanüstü genel kurulda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Takvim
Hava Durumu